[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
โรงเรียนในเครือข่ายที่ 35
โรงเรียนวัดทิพพาวาส
โรงเรียนวัดลำพะอง
โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
โรงเรียนวัดพลมานีย์
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

ค้นหาจาก google
link banner
หมวดหมู่ blog
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ผลงานครู
เว็บครูจิระพล ถู่กัน

  
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ปรัชญา  
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  (VISION)
              ภายในปี ๒๕๖๒  โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา ดี มีมาตรฐาน บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม

เป้าหมาย   (GOAL)     
 ๑. โรงเรียนผ่านการรับองมาตรฐานการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก
๒. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นกรุงเทพศึกษา และประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
๓. นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข  มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนกำหนด มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน
๔. นักเรียนมีทักษะมีทักษะพื้นฐานในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน และการคิดวิเคราะห์  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาประกอบการเรียนการสอน
๖. ครูใช้เทคนิคการสอนที่แปลกใหม่  หากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้โครงงาน และการวิจัยในชั้นเรียนประกอบการจัดการเรียนการสอน
๗. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน
๘. โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็น             ประชาคมอาเซียน
๙. คณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๑๐. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนากับสถาบันการศึกษาอื่น ในการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๑๑. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการบริหารงาน และจัดการศึกษา อย่างต่อเนื่องพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
๑๒. ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียนพันธกิจของโรงเรียน (MISSION)

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นกรุงเทพศึกษา  และหลักสูตรอาเซียนศึกษา  ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๒. พัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกให้ได้มาตรฐาน และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน
๔. พัฒนานักเรียนในด้านกระบวนการเรียนรู้  การคิดวิเคราะห์  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๖. พัฒนาครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้จัดการเรียนการสอน  ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย  มีเทคนิคการสอนด้านการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาด้วยโครงงาน และการวิจัยในชั้นเรียน
๗. จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการ  เรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน
๘. พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามน่าอยู่น่าเรียน  มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และความเป็นประชาคมอาเซียน
๙. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนากับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๑๐. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่องพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ปรัชญาทางการศึกษา (PHILOSOPHY)
คุณธรรม นำความรู้  ”