Home ครู วิทยฐานะ ครูนาญการพิเศษ
เผยแพร่ผลงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2012 เวลา 04:11 น.

เผยแพร่ผลงาน


ชื่อเรื่อง                 รายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา   
                             สำนักงานเขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร
ผู้เสนอผลงาน       นายมงคล  สาตรา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
ปีการศึกษา           2554

บทคัดย่อ

                     รายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา   สำนักงานเขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  โดยใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP  Model)  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  และ ด้านผลผลิตของโครงการ   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  คือ  ครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน 15  คนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 15  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  102  คน  และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  102  คน  รวมทั้งสิ้น   234  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  แบบประเมินก่อนการดำเนินโครงการ  แบบประเมินระหว่างการดำเนินโครงการ  แบบประเมินหลังการดำเนินโครงการ  การวิเคราะห์ข้อมูลคำนวณหา  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการประเมินโครงการ  ได้ดังนี้

                    1.  ด้านสภาพแวดล้อม (Context)  พบว่า ผลการประเมินความสอดคล้องของสภาพแวดล้อมของโครงการ  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ในภาพรวมมีความสอดคล้อง
อยู่ในระดับมากที่สุด
                    2 . ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการ  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
                   3.  ด้านกระบวนการ (Process)  พบว่า  ผลการประเมินการปฏิบัติด้านกระบวนการของโครงการ  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
                   4.  ด้านผลผลิต (Product)  พบว่า  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ดังนี้ 
                         4.1  ผลการประเมินโครงการตามมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า  นักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาก 
                         4.2  ผลการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  พบว่า  ในภาพรวมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  อยู่ในระดับมาก 
                         4.3  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  พบว่า  ในภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับมาก  
                   สรุปผลการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา  สำนักงานเขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร    ผ่านเกณฑ์การประเมิน  อยู่ในระดับมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:58 น.
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: business host list of celebrities Valid XHTML and CSS.