Home โรงเรียนอนุบาลวัดปลูกศรัทธา
โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:05 น.

โครงการโรงเรียนอนุบาลวัดปลูกศรัทธา

ภาพแบบอาคารเรือนอนุบาลในมุมต่างๆ 

โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณสุรินทร์  ทองทา, คุณชูจิต  ทองทา  และคุณนฤมล  ทองทา

                            
   
   
   
   
   


รายละเอียดของการสร้างเรือนอนุบาล

        ด้วยโรงเรียนวัดปลูกศรัทธาในปัจจุบัน  มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในทุกๆด้าน  ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม  การบริหารการจัดการ  วิชาการ  
งบประมาณ  บุคลากร  และการบริหารงานทั่วไป  ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของชุมชนและผู้ปกครองของนักเรียนโดยทั่วไป   
ประกอบกับโรงเรียนมีหลักสูตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)  ที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  รวมถึงเป็นโรงเรียนที่ขยายโอกาส  ทางการศึกษาถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-3)  ส่งผลให้จำนวนของนักเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว   โรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายจำนวน
ห้องเรียนและอาคารเรียน  เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันมีอาคารเรียน  5  ชั้น  จำนวน  3  อาคาร  จำนวนห้องเรียน
และห้องกิจกรรมต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  มีความแออัดและไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียน  ซึ่งส่งผล
ต่อการจัดชั้นเรียนของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล)  ที่ต้องอยู่บนอาคารเรียนชั้น  3   จำนวน   6  ห้อง  ด้วยความจำเป็นและหลีกเลี่ยงได้ยาก
กับสถานที่ที่มีจำกัด  ซึ่งการจัดห้องเรียนลักษณะนี้  มีความเสี่ยงเป็นอันมากต่อการเกิดอุบัติเหตุสำหรับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย  เนื่องจากอยู่ระดับชั้น
ที่สูง  การดินขึ้น- ลงอาคารเรียนมีความลำบาก  ตลอดจนห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาล  มีไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับลักษณะสรีระทางกายภาพ 
ซึ่งปัจจุบันนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล) จำเป็นต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ทั้งเป็นการสนองต่อการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) โดยกำหนดให้โรงเรียน
จัดการศึกษาแก่เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล) มีอาคารแยกเฉพาะเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม  เพื่อสะดวกแก่การจัดการศึกษา  และประสิทธิผล
ที่ควรได้รับเต็มตามศักยภาพสูงสุด
  
        ด้วยเหตุนี้โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา  จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารเรียนของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย(อนุบาล) โดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสม
แก่การจัดการเรียนรู้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด รวมถึงลดสภาพความแออัดของการจัดห้องเรียนแก่เด็กนักเรียนระดับประถมและ
มัธยมศึกษา  เพื่อการจัดการศึกษาแก่เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล) ให้มีประสิทธิภาพต่อไป                             
                  

         มีอาคารเรียนสำหรับนักเรียนปฐมวัย(อนุบาล)  รูปตัวอักษร  E ชั้นเดียว  จำนวน  9 ห้องเรียน  พื้นที่ใช้สอยขนาด  26 x 50  ตารางเมตร 
จำนวน 1 หลัง
         การก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล)  ในครั้งนี้  ก่อสร้างบริเวณอาคารไม้หลังเก่า  ด้านทิศใต้  โดยกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ  6  เดือน  (เมษายน - กันยายน  พ.ศ. 2555)

 แบบแปลนการก่อสร้าง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 02:18 น.
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: business host list of celebrities Valid XHTML and CSS.